10 regler om forbrukslån

Det finnes en rekke regler og retningslinjer som spiller inn når du søker om forbrukslån. Noen av disse er fastsatt og regulert av myndighetene, andre av bankene og utlåns-institusjonene selv. I denne artikkelen presenterer vi 10 konkrete punkter eller regler du må forholde deg til dersom du vurderer å ta opp forbrukslån.

Regulering fra myndighetenes side

Det finnes mange grunner til at man tar opp forbrukslån. Noen ønsker å legge ut på sitt livs reise, andre vil foreta en stor oppussing eller har uforutsette utgifter. For enkelte kan det dreie seg om at de befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon. Et slikt lån kan da virke som en god løsning.

Finanstilsynet har formulert et rundskriv om utlånspraksis for boliglån og forbrukslån. I 2019 ble det av norske myndigheter fremmet nye krav til utlånsinstitusjonene. Disse nye reglene ble innført med forbrukerens rettigheter i fokus. De stilte krav til at bankene og andre långivere ved innvilgelse av lån i større grad skulle legge vekt på følgende syv punkter:

1 – Betjeningsevne

Det skal ikke bli gitt forbrukslån til kunden dersom vedkommende ikke har god nok betalingsevne. Det vil si at kunden må kunne tåle 5 % renteøkning.

2 – Gjeldsgrad

Dersom kundens samlede gjeld overskrider fem ganger årsinntekt, skal det ikke gis forbrukslån.

3 – Avdragsbetaling

Det må kreves månedlig nedbetaling av lån fra bankenes og utlånsinstitusjonenes side. Lånet må også kunne betales tilbake innen fem år, og det månedlige beløpet inkluderes i denne planen. I tilfelle kredittkort skal det månedlige minimumsbeløpet basere seg på benyttet kreditt.

4 – Fleksibilitet

Bankene gis i forskriften rom for fleksibilitet i å tilby en viss andel lån som ikke oppfyller alle krav. Kvoten for fleksibilitet ligger på 5 % av verdien av innvilgede lån per kvartal.

5 – Refinansiering

Forskriften anno 2019 står ikke til hinder for at eksisterende gjeld kunne bli refinansiert. Forutsetningen er at lånebeløpet eller totalkostnadene til kunden ikke øker over lånets løpetid.

6 – Kredittkort med lav kredittramme

Innvilgelse av kredittkort med kredittramme under 25 000 kroner ble unntatt fra forskriften, men kun i tilfeller der kunden ikke allerede har andre kredittkort.

7 – Aldersgrense

Myndighetene stiller også krav til utlåner om at det kun skal gis lån til kunder som har fylt 18 år. I praksis stiller utlåner derimot ofte krav om høyere aldersgrense. Kun et lite fåtall banker og finansinstitusjoner tilbyr lån til kunder under 20 år. Noen banker opererer med aldersgrenser på 25 år.

Årsaken er at risiko for dårlig betalingsevne øker jo yngre lånetaker er. Forbrukslån og kredittlån er usikrede lån. Det vil si at det ikke kreves kausjonist eller pant i eiendom for å ta opp lånet. En person med dårlig betjeningsevne må oftere få utvidet betalingstid. I verste fall havner man i en rettsprosess. Både for utlåner og mottaker av lån medfører dette en større risiko. Ofte ser heller ikke unge konsekvensene av å låne penger i et lengre perspektiv.

Regulering fra långivers side

For at bankene skal kunne imøtekomme myndighetenes krav, vil de måtte kredittvurdere deg som kunde. De fleste stiller også krav til fast inntekt, og opererer gjerne med en minimumsinntekt.

8 – Kredittsjekk

En kredittvurdering gjøres for å se om du har betalingsevne. Det vil si hvorvidt du vil være i stand til å betjene det lånet du søker. En slik sjekk må gjøres på saklig grunnlag. Basert på kredittvurderingen står bankene fritt til å gi avslag på søknad om lån. Dette kan skje dersom lånsøkeren fra långiverens side blir ansett for å ikke være i stand til å betale lånet tilbake.

9 – Minimumskrav til månedlig inntekt

Videre stiller bankene ofte krav om fast ansettelse. Med andre ord må du kunne garantere at du har en stabil månedlig inntekt. Likevel finnes det også eksempler på utlånere som tilbyr lån til de som ikke har fast inntekt. Dette kan for eksempel gjelde studenter eller selvstendig næringsdrivende. Långiver vil uansett kreve at du viser til hva du mottar av månedlig støtte/honorar.

10 – Betalingsanmerkninger og aktive inkassosaker

Du vil ikke bli innvilget lån dersom du har betalingsanmerkning eller aktive inkassosaker. Slike tilfeller er det som i størst mulig grad vil kunne svekke din sjanse for å få godkjent en lånesøknad. Dette er fordi långivere først og fremst ser på din evne til å håndtere privatøkonomien. Om du har hatt problem med økonomisk mislighold tidligere, vil dette ofte være spikeren i kista i en situasjon der du søker om lån.

En betalingsanmerkning eller gjentatte inkassokrav er i utgangspunktet en ulempe når det foretas kredittsjekk av deg. Likevel finnes det håp dersom du har havnet i et økonomisk uføre. Enkelte långivere innvilger forbrukslån uten sikkerhet til personer med betalingsanmerkning. Dette vil gjøre deg i stand til for eksempel å refinansiere gjeld og smålån. Du vil dog ikke ha like stor valgfrihet når du skal sammenligne tilbud for å finne alternativet med lavest effektiv rente.

Kausjonist eller selv rydde opp?

En annen måte å søke lån på selv med betalingsanmerkning, er å stille med kausjonist. Dette er en person som går god for at lånet ditt vil bli nedbetalt dersom du ikke skulle være i stand til å foreta innbetalinger selv. Da vil det juridiske ansvaret bli overført til kausjonisten. Dette medfører at du flytter økonomisk risiko over på en annen enn deg selv, og er selvsagt ikke en ønskelig situasjon i lengden.

Hvis du har dårlig betalingsevne vil en opprydding i privatøkonomien være både ønskelig og nødvendig. Dersom du har flere smålån kan det være en god idé å legge en plan for å samle disse. Det kan være lurt å sette opp et budsjett, opprette en egen regningskonto med autotrekk. Ellers finnes det flere tilbydere på markedet som kan gi deg både praktisk hjelp og tips for å styrke privatøkonomien.

Det nyeste på markedet er ulike apper som hjelper deg til å holde orden. Storebrand Dreams er et konkret eksempel på en slik app.

Tiltak og praksis

Banker og andre tilbydere av lån har gjennomført en rekke tiltak og innført en praksis som skal sørge for at de imøtekommer myndighetenes krav. Hvilke krav som stilles fra de ulike tilbyderne vil i noen grad variere. Det vil for eksempel være store variasjoner på rentesatser i forbindelse med innvilgelse av lån.

Det finnes ingen lovregulering fra myndighetenes side når det gjelder hvor store rentene på et konkret lån kan være. Kunden må selv sammenligne lånetilbud fra ulike banker. Du bør være klar over at renter og gebyrer kan variere fra 5 % – 50 %.

Din trygghet står i fokus

Rentesats og gebyrer reflekterer gjerne din individuelle økonomiske situasjon der og da. Det vil i de fleste tilfeller være nyttig å ha orden på økonomien i forkant av lånesøknaden. Du skal kunne gi banken en god oversikt over din nåværende økonomiske situasjon, og dette vil igjen danne grunnlaget for bankenes tilbud.

Av gebyrer vil det ofte kreves et etableringsgebyr. Dette innebærer kostnader knyttet til opprettelsen av lånet. Termingebyr og månedlige faktureringsgebyrer kommer gjerne i tillegg.

Disse reglene kan virke strenge og urettferdige dersom du er i en situasjon der du søker lån og behøver penger. Bruk likevel situasjonen til å rydde opp i privatøkonomien. Reglene er ikke så rigide at de er til hinder for at du kan gjøre gode endringer, som på sikt gir deg bedre muligheter på lånemarkedet.